درد من درد مردم زمانه است

» ۱۳٩٦/٢/۱٤ :: کشور سراسر سرسری
» ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: طلای شهامت را با پشیز سواد مبادله نکنیم
» ۱۳٩٢/۸/۱٩ :: مساله جمعیت و کنکاشی پیرامون دلایل کاهش آن...
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ :: خانه از پای بست ویران است //// خواجه در بند نقش ایوان است
» ۱۳٩۱/۱۱/۱ :: برخیز تا یکسو نهیم این دلق ازرق فام را- بر باد قلاشی دهیم، این شرک تقوا نام را
» ۱۳٩۱/۱٠/٢ :: روانشناسی طبقات مثلا ممتاز
» ۱۳٩۱/٩/٢۸ :: انسان کامل؟ چرا؟
» ۱۳٩۱/٩/٢۸ :: آخرین روز مدرسه...
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: روز نحس سیزدهم
» ۱۳۸٩/۸/۱٥ :: تفاوت آدمای بزرگ، متوسط و کوچک
» ۱۳۸٩/۳/٤ :: نوشته ای از گاندی
» ۱۳۸٩/٢/٧ :: به جز کشته خویش ندروی
» ۱۳۸٩/۱/٢۸ :: ایرانیان از نگاه دیگران(به نقل از کتاب «نجات» از آقای دکتر علی محمد ایزدی)
» ۱۳۸٩/۱/٢٤ :: خلقیات ما ایرانیان
» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: از ماست که بر ماست
» ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: سال نو مبارک
» ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: همت نصف و نیمه، کار نصف و نیمه
» ۱۳۸۸/۸/٤ :: آدم وقتی فقیر میشه، خوبی هاش هم حقیر میشه
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: کاش داغ بهنود و احسان ما را هشیار کند
» ۱۳۸۸/٧/۱٢ :: ... خجل نباش ما همه پادشاهیم
» ۱۳۸۸/۳/۱٩ :: نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت گویند
» ۱۳۸۸/۳/۱٦ :: عجب کلاهی
» ۱۳۸۸/۳/۳ :: کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!
» ۱۳۸۸/٢/۱٦ :: یانگوم زدگی
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: عبور از خاتمی، احمدی نژاد یا ...
» ۱۳۸٧/۱۱/٥ :: جامعه نابالغ
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: در کدام جبهه ایم؟
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: بخش دوم انسان وحشی در ...
» ۱۳۸٧/۱٠/٢ :: انسان وحشی در هزاره سوم
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: معنای زندگی
» ۱۳۸٧/۸/٢٤ :: نگاهی متفاوت به مقوله امنیت
» ۱۳۸٧/۸/۱۳ :: هر چه مدرک بیش باشد، امنیت افزون شود.
» ۱۳۸٧/۸/٥ :: درد، درد است هر جای دنیا که باشد
» ۱۳۸٧/٧/۳٠ :: وِیژه خواری ملی
» ۱۳۸٧/٧/٢٧ :: کودکان سرزمین من
» ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» ۱۳۸٧/٧/۱۳ :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» ۱۳۸٧/٧/٩ :: زندگی نیاندیشیده
» ۱۳۸٧/٦/٢٧ :: شاهی که بر رعیت خود می‌‌کند ستم/مستی بود که می کند از ران خود کباب
» ۱۳۸٧/٦/٢٤ :: جامعه سنتی و ناسنتی
» ۱۳۸٧/٦/٢۳ :: اینان معلمان کشور من بودند
» ۱۳۸٧/٦/٢٢ :: دردهای من