درد من درد مردم زمانه است

معنای زندگی

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی....

زنده یاد حسین پناهی

+ سید مستجاد حسینی ; ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٥
    پيام هاي ديگران ()