انسان کامل؟ چرا؟

نیازی به توضیح من نیست! این جملات از زبان عضوی از گروه سبز و حمایت از حیوانات گفته نشده است! همچنین از زبان فردی بیکار و فارغ البال که تمام نیازهای او مرتفع شده و هر صبح از بستر ناز بلند شده و بعد از مسواک کردن و دوش آب گرم وان حمام و ماساژ و سفره رنگین و خدم و حشم و ویلا و مسافرت و مهمانی و ... از سر نداشتن سوژه به حیوانات گیر داده گفته نشده. بلکه این این سخنان از زبان کسی است که اندازه بزرگترین دغدغه‌های ما به اندازه کوچکترین دغدغه های او هم نمی‌رسد. اگر کمی انصاف داشته باشیم، از  رفتارهایی که برخی همنوعان - نخبه و پخمه بطور یکسان- با هم دارند و از بس شنیده ایم و به شنیدن آن عادت کرده ایم که گویی جز این نمیتواند باشد؛ باید کمی خجل شویم.
این سخن فرمانروایی است که او را به کامل بودن می شناسیم(فقط می شناسیم) و او را الگوی تمام عیار بشری میدانیم(و فقط میدانیم).  بزرگترین انسانی که بدون واسطه وحی به کمال رسیده است. گویی در باره اشرف مخلوقات سخن میگوید! حتما حیوانات نسبت به بعضی آدما شریفترین اند.
البته این سخنان و عمل طبق این دستورات از او عجیب نیست، انسان کامل است. از ادعای اینکه ما هم پیرو اوییم ،باید کمی کوتاه بیاییم  ... بالاغیرتاٌ
این دستورات امام علی به ماموران جمع آوری زکات است.
به تاکیدی که در جمله آخر دارند، دقت کنید... عمل به این دستورات مایه بزرگی و ...
و چه قدر شبیه شعارهای قشنگ امروزی اند...
  • در رساندن حیوانات، آن را به دست چوپانى که خیرخواه و مهربان، امین و حافظ، که نه سختگیر باشد و نه ستمکار، نه تند براند و نه حیوانات را خسته کند، بسپار،
  • $قابل توجه معلمی که کله دانش‌آموزان را به هم می‌کوبید$
  • هر گاه حیوانات را به دست فردى امین سپردى، به او سفارش کن تا بین شتر و نوزادش جدایى نیفکند، و شیر آن را ندوشد تا به بچّه‏اش زیانى وارد نشود{
  • در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند و مراعات حال شتر خسته یا زخمى را که سوارى دادن براى او سخت است بنماید{
  • آنها را در سر راه به درون آب ببرد، از جاده‏هایى که دو طرف آن علف زار است به جادّه بى علف نکشاند و هر چند گاه شتران را مهلت دهد تا استراحت کنند{
  • و هر گاه به آب و علفزار رسید، فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند{
عمل به دستورات یاد شده مایه بزرگى؛ پاداش و نیز هدایت تو خواهد شد{{{نهج البلاغه نامه 25        }}} 
/ 1 نظر / 69 بازدید
مسیح

هنوز هم دردمند مردمید !